Regulamin korzystania ze sklepu wojtekkardys.pl


Art.1. Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Serwis – sklep internetowy wojtekkardys.pl – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, dostępna w domenie wojtekkardys.pl , umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze sklepu internetowego.


2) Operator – ECORP Wojciech Kardyśul. Ściegiennego 3 38-400Krosno figurujący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numery NIP: 6842402357, REGON: 366343831, będący administratorem Serwisu wojtekkardys.pl, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: kontkat@wojtekkardys.pl
Biuro Operatora mieści się pod adresem:
ECORP Wojciech Kardyś ul. Ściegiennego 3 38-400 Krosno
e-mail: kontkat@wojtekkardys.pl
tel.: 792 262 585(opłata za połączenie zgodna z posiadaną taryfą)


3) Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Operatora pod domeną wojtekkardys.pl

4) Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.


5) Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wskutek skutecznej rejestracji w Serwisie, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do funkcji Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych.


6) Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis, które nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli.


7) Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.


8) Konsument – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Art. 2. Sklep internetowy, asortyment i ceny
Operator prowadzi, w ramach Serwisu, sklep internetowy.
Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanego przez niego towarów.
Operator zastrzega, że zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Użytkownika (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.


Art. 3. Zamówienia
Zamówienia na towary są składane w sklepie internetowym przez Użytkowników zarejestrowanych poprzez umieszczenie wybranych towarów w koszyku, dokonaniu wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy i dowodu zakupu (ewentualnie podanie danych do faktury), a następnie potwierdzeniu złożonego zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza zawarcie z Operatorem umowy sprzedaży.
Użytkownik dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych towarów. Zapłaty za zamówione towary można dokonać przelewem po złożeniu zamówienia, korzystając z serwisu paypal.pl oraz serwisu płatności elektronicznych Dotpay.pl bądź gotówką przy odbiorze towarów. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i szybkim przelewem online przeprowadzane są za pośrednictwem operatora serwisu przelewy24.pl

Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, Operator potwierdzi jego przyjęcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Jeżeli Operator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Użytkownika zamówienia, zawiadomi o tym Użytkownika i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną.
Operator wykonuje zamówienie w terminie określonym w art.4. Regulaminu.
W braku otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem celem wyjaśnienia okoliczności braku potwierdzenia.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia zamówienia na adres e-mail.
Operator wskazuje następujące rachunki bankowe do płatności:
Konto do wpłat za zamówienia z POLSKI w złotówkach (PLN):
nazwa banku: mBank
numer konta: 82 1140 2004 0000 3902 7664 2446
tytułem: wpisz numer swojego zamówienia


Art. 4. Wysyłka
Wysyłka jest darmowa i następuje za pośrednictwem internetu na adres email podany przy zamówieniu.


Art. 5. Prawo odstąpienia
Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania przesyłki, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki.
Prawo odstąpienia, wskazane w ust. 1 powyżej, nie dotyczy towarów: szybko psujących się; prasy; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta (spersonalizowanych) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; nie dotyczy również usług wykonanych na wyraźną zgodę Konsumenta.


Art. 6. Reklamacje
Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej na adres kontakt@wojtekkardys.pl. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli towar zakupiony przez Konsumenta jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany z powodów wskazanych w ust. 2 powyżej, albo jeżeli Operator nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Operatora na znaczne niedogodności, Konsument prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
Konsument traci uprawnienia przewidziane w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Operatora. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Operator odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
Operator ustosunkowuje się do żądania Konsumenta wskazanego w ust. 2 powyżej w terminie 14 dni. Nieustosunkowanie się do żądania w tym terminie oznacza, że Operator je uznał.
Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi (określonej w Kodeksie Cywilnym) jest wyłączona, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże Konsumentów.
Operator albo podmiot trzeci (producent, dystrybutor) mogą udzielić gwarancji na dany towar. W takim przypadku jej warunki zawiera karta gwarancyjna dołączona do tego towaru.


Art. 7. Zmiany Regulaminu
Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
1. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
2. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.


Art. 8. Postanowienia końcowe
Regulamin obowiązuje od dnia 2020-07-01.
1. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://www.wojtekkardys.pl/regulamin w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w siedzibie Operatora.
2. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Art. 9.  Administrator Danych
9.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep tj. Wojtek Kardyś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ECORP Wojciech Kardys ul. Ściegiennego 3 38-400 Krosno NIP: 6842402357 REGON: 366343831

9.2. Cele i czas przetwarzania
9.2.1. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania
umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie
upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego
zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do
czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;


9.3. Odbiorcy danych
9.3.1. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b) podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji
płatniczych;
c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa;
e) podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie
Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym
działalność Prowadzącego Sklep.


9.4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
9.4.1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest
niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi
na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie
danych jest dobrowolne.


9.5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania
mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w
inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.

4. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem, a Użytkownikiem rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Operatora, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o email: kontakt@wojtekkardys.pl
Warszawa, dnia 2020-07-01